تبلیغات
خوز بلاگ - گروههای تروریستی خلق عرب ، دشمن شماره یک قوم عرب
  گروههای تروریستی خلق عرب ، دشمن شماره یک قوم عرب

انسان که برسنت های خودوقوف دارد،گرفتار جهالت و وحشی گری نمی شود.یادست کم احتمالش کمتر میرود ،هرگاه به مقتضیات سنت هایی که بر اثرمبارزه وعرق نسل های بسیاری پدید آمده اند بی اعتنایی کنندجهالت و وحشی گری پدیدار می شود.(ادوارد گولداشتوکر)

فقط انسانهای آزاد،انسانهای فارق از جهل و تعصب ویا لااقل آگاه می توانندارتباط برقرار کنند.(دوفییک تاتارکا)

خودشیفتگی وجزمیت تشکیلاتی،غرور وجهل ،جاه طلبی و زیاده خواهی از خصیصه های مهم احزاب و گروههای تروریستی میباشند.

وقایع تروریستی و اقدامات خشونت بار انجام شده دراهواز و خوزستان که یک پدیده نو و تعجب برانگیز می باشد ،برگرفته از نقش کشورهای بیگانه دشمن اسلام وملت ایران درهدایت این اعمال خشونت وضد انسانی و به دام انداختن عده ای جوان خام و احساساتی که ماحصل آن دامنه آسیب های گسترده وزیانهای جانی و مالی میباشدکه علاوه بر کشته شدن افراد بیگناه ومعلولیت عده زیادی از مردم و شهروندان وازبین بردن اموال عمومی وخصوصی وایجاد ترس و رعب ،زندگی خویش را به تباهی کشاندند و خانه و کاشانه و قوم و خویش رابه خاک سیاه نشاندندمحصول دیگری نداشته است .

ازجهتی عملکرد تنگ نظرانه گروههای به اصطلاح فعال قومی که  سعی داشته اند باورهای سرشار از دروغ و سوءظن که به ظاهر برای دفاع از حقوق ومطالبات قومی مردم عرب خوزستان به خورد مردم بدهند که خشونت را در عده ای ازجوانان خام و احساساتی به اوج خودش رسیده و تاثیرات غیرقابل جبرانی را به وجود آورده است.

شرایط بین المللی و انعکاس اخبار تروریستی در کشورهای عراق و افغانستان و دیگر نقاط دنیا وظهور القاعده و اقدامات تروریستی آن درجهان و منطقه علیه منافع بیگانگان ومسلمانان غیرهم عقیده خویش .

باورهای دروغ و سوءظن هایی را در ذهن عده ای جوان بی تجربه ونادان خطه خوزستان بوجود آورده و از آنها ابزاری برای اهداف و اقدامات تروریستی ساخته است .

از طرفی دیگر نشر وتوزیع نامه جعلی دفتر ریاست جمهوری با امضاءجعلی ابطحی از سوی گروههای به اصطلاح خلق عرب وافراد مغرض و استفاده از آن به عنوان ابزار تبلیغاتی وسیع وتحریک احساسات مردم علی الخصوص جوانان و نوجوانان خام واحساساتی و همچنین به تصویرکشیدن چهره ای منفی ومخدوش از نظام جمهوری اسلامی در اذهان عمومی اقدام به دامن زدن به اختلافات وچالش های قومی زدند واز آن به طور گسترده ای بهره برداری نمودند وبدین شکل گروههای خلق عربی برای تعمیق شکاف حاصل بین مردم ونظام حمله تبلیغاتی گسترده ای را درسایتهای اینترنتی و رسانه های گروهی غربی و بعضی کشورهای عربی مخالف نظام جمهوری اسلامی باعث بروز افکار وتصورات واهی درخصوص گزند وآسیب ازناحیه نظام به مردم ، درمیان جوانان که بیماری بدگمانی و سوءظن مبتلا شده بودندرخ داد.بطوریکه برخی از این افراد با این گمان وذهنیت که قوم و خویشاوندان خود را درمعرض حملات دشمن خیالی که خود بافته اند می بینند که از سوی قومیت فارس یا دولت یک دشمن خیالی می سازند وبرای مقابله با این دشمنی واهی به کشتار مردم عرب زبان خوزستان اقدام کرده و دست به ترور و خیانت می زنند ، دراین خصوص برخی افراد از لحاظ روانی استعداد زیادی برای تحت تاثیر سوء ظن وبدگمانی های خطرناک قرارگرفتن دارند،لذا وقتی یک جامعه یا قومیت بر اثر تبلیغات فراوان از جانب گروههای قومی دچار بدگمانی و سوءظن شوند،در این خصوص افرادی که استعداد بیشتری برای تحت تاثیر قرارگرفتن دارندروان آنها از سوءظن و بد گمانی آسیب دیده واز آنها موجوداتی بوجود می آورد که تعابیر افراطی از قضایا دارندوتحلیل های خطرناک وغیر واقعی از اختلاف ها وشکاف های قومیتی ارائه میدهند.پس از آن درصورتی که به دام سودجویان وفرصت طلبان داخلی و عوامل خارجی بیفتند، دست به هر جنایات کوچک و  بزرگی می زنند که ثمره ی آن برای همه به ویژه مردم خوزستان  نتایج اسف باری را در پی خواهد داشت .

افراد فرصت طلب وسودجو که خارج از کشور در اروپا و آمریکا برای خود بازار سیاسی وتجارتخانه سیاسی جهت کسب سود وثروت وارتقای موقعیت خویش به راه انداخته اند و از طرفی دیگر برای کشورهای خارجی که در آن اقامت دارند نقش مزدور را برای سرویس امنیتی این کشورها را بازی می کنند،که از این مسئله جهت به راه انداختن اقدامات خشونت وتروریستی و عواقب آن راه وروش هرگونه حل مسالمت آمیز وگفتمان فرهنگی بین نظام ومردم را برای حل مشکل چالش قومی را می بندند تا هرچه بیشتر شکاف و دشمنی را در این جهت بکارند و خود واربابان امپریالیسم وصهیونیسم خویش از آن بهره ببرند که حاصل آن هم بر نظام جمهوری اسلامی که خار چشم امپریالیسم واستکبار جهانی است فشار بیاورند و هم برای خودسوژه وخوراک تبلیغاتی دست و پا کنندوخود در محافل جهانی مدافع حقوق خلق عرب خوزستان جلوه دهند.درحالی که در واقع دشمنان اصلی مردم عرب خوزستان همین گروههای به اصطلاح خلق عرب هستند،زیرا که جوانان عرب خوزستانی بجای اینکه در دانشگاهها وموسسات آموزش عالی تحصیل کنندودر نهادهای کشوری به فعالیت بپردازند و به فکر وارتقای خویش وجامعه و ملت خود باشند وعرصه های علمی و پیشرفته را طی کنند خود را درگیر مسائل وچالش هایی می کنندکه هیچ سودی برای هیچ کس از هموطنان وجامعه خویش نداشته و مانع پیشرفت وترقی خود وجامعه خود می شوندوبرای نظام مردمی جمهوری اسلامی مشکل آفرینی کنند ودر این راه کلی سرمایه انسانی و مادی به طرق ناگواری تلف و هدر می شود ومسیر جامعه به جای توسعه و ترقی به قهقرا وعقب ماندگی و بحران سوق می دهد.

دراقدامات خشونت آمیز و تروریستی که متعرض جان و مال و ناموس مردم می شود،باعث می شود که عده ای از جامعه عزیزان و همزبانان خویش را در این حوادث ناخواسته از دست بدهند و یا شاهد معلولیت ونقص عضو آنان را تاآخرعمر باشند وعده ای دیگر هم مال و منال خویش را که حاصل یک عمر زحمت بوده را از دست بدهند.این چالش و معضل منجر بوجود آمدن پدیده احساس عدم امنیت ورعب در میان مردم و از جهتی انتقامجویی افراد آسیب دیده از عاملان این اقدامات و هرج و مرج و در نتیجه عقب مانگی را برای جامعه به بار می آورد.

در طرف دیگر هیچ نظامی و دولتی حاضر نیست به تروریستها و اشخاص تروریست که در حق مردم و جامعه مرتکب جرم و جنایت شوندباج و امتیاز دهد وبا آنها بر سر میز مذاکره بنشیند. مع هذا در واقع هدف گروههای تروریستی و اربابان آنان سلب اعتماد بین مردم و دولت است و این چالش بیشتر به ضرر و زیان مردمی که از ضعف امکانات رفاهی و خدماتی رنج می برند وخواهان تغییر وضعیت اقتصادی و معیشتی خویش به نحو احسن هستند می باشد،همان مردمی که به گروههای به اصطلاح خلق عرب ادعای دفاع از حقوق آنان را یدک می کشند پس با این وجود دشمنان درجه یک مردم عرب خوزستان وجامعه همان گروههای تروریستی  واربابان امپریالیستی و صهیونستم آنان می باشد.

در آخرالامر باید گفت کسی که مردم بیگناه همزبان و هموطن را به خاک و خون می کشد هیچ وقت نمی تواند مدعی حامی آنان ومدافع حقوق بشر باشد.


نوشته شده توسط جابر علی احمد در شنبه 27 اسفند 1390
 نوشته های پیشین
+ اطلاعیه ی فعالان جامعه ی مدنی اهواز: ماموریت ویژه "سید صباح موسوی"
+ ماجرای گردهمایی که آبروی ضد انقلاب را برد
+ پوشیدن لباس دموکراسی توسط تروریست‌های الاحوازی
+ چرخش 180 درجه ای رو به دموکراسی تروریست های موسوم به الاحوازی
+ اعتراض نژادپرستان تجزیه‌طلب به تبعیض نژادی اپوزیسیون!
+ تروریست های دیروز، فعالان حقوق بشر امروز
+ کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب با احمد شهید ملاقات نمودند ؟ " قسمت دوم "
+ کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب با احمد شهید ملاقات نمودند ؟ " قسمت اول "
+ تحرکات گروه‌های موسوم به خلق عرب
+ هیاهویی برای حمایت از تروریست‌ها
+ فیلم اعترافات هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی به اقدام تروریستی
+ اتحاد منحوس بر ضد ایران
+ شیخ‌خزعل؛ جای خالی عقلانیت سیاسی در رؤیای تجزیه‌طلبی
+ نسخه پیچی از نوع انگلیسی برای قومیت عرب
+ انتقادات شدید از سفر العریفی به مصر/ فرافکنی به سبک شیخ وهابی سعودی

صفحات :

خوز بلاگ آماده انتشار مطالب شماست

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای خوز بلاگ محفوظ می باشد