تبلیغات
خوز بلاگ - نقد حرکت های تجزیه طلبانه
 نقد حرکت های تجزیه طلبانه

نادانی هیچ وقت با عدالت همراه نیست.                                              «دانیل بل»

ایران کشوری است که با دهها زبان و گویش ولهجه ،که زبان فارسی تنها زبان مادری حدود نیمی از ساکنان آن است.واین فارسی زبان ها نیز در اغلب موارد فارسی را به گونه ای که به صورت رسمی از آن استفاده میشود(زبان نوشتاری،رسانه های گروهی و مطبوعات)به کار نمی برند بلکه از گسترده های متفاوت واژگانی استفاده می کنند.

از لهجه های بسیارمختلف واز ساختار های شناختی زبان شناختی بسیارگوناگونی استفاده میکنند.به همین خاطر شاهد شکل گیری هویت های متعددی وخرده فرهنگهای متعددی درکشور ایران هستیم .واین تنوع زبانی وتعدد فرهنگی به معنای گسیختگی واز هم پاشیدگی ملت یکپارچه ایران نیست .بلکه همین تنوع فرهنگی وزبانی یکی از عوامل برجسته اتحاد وتفاهم بین گروههای قومی و نژادی در ایران از فجر تاریخ تا به امروز بوده است.واین هویت های فرهنگی متفاوت که به صورت تاریخی – جغرافیایی وفرهنگی درطول مسیر زمانی بسیار طولانی شکل گرفته اندوبه گونه ای مثبت و افتخارآمیز بروز کرده اند.

البته دربسیاری ازکشورهای جهانی که ما درآن زندگی می کنیم دارای همین تنوع وتعددهویت های فرهنگی وزبانی و حتی به شکل گسترده تری هستند.مثلا درکشورهند و چین صدها هویت فرهنگی و نژادی وجود دارند ولی هیچگاه متعارض با وحدت و یکپارچگی آنان نشده است.وتحت لوای ملت واحددرجهان معرفی شده اند.

درکشور ایران باوجود دین مبین اسلام که دین حدود 98 % مردم می باشد و همچنین حوادث تاریخی مشترک ومشترکات فرهنگی اجتماعی فراوان ملت ایران را به صورت وحدت ناگسستنی و ملتی یکپارچه وغیر قابل تفکیک نموده است و فراتراز آن ملت ایران خواهان وحدت جهان اسلام و وحدت کلمه درمقابل استکبار وصهیونیسم هستند.

چه بسیار حوادث تلخ و ناگوار درطول تاریخ در ایران رخ داده اند ولی هرکدام به رغم سنگینی وحجم مخاطرات ناشی از آن نتوانستند ملت وحدت جغرافیایی و یکپارچگی ایران را از هم بپاشند.

چیزی که حرکتها و گروههای تجزیه طلب به شکل بیهوده و عبث به دنبال آن هستند وبه هر ترفندی جهت تحقق اهداف خویش متوسل می شوند.ولی از جوهر و ریشه های وحدت ملت ایران بخاطر عدم مطالعه درست ودقیق ونگرش ژرف وغیر مغرضانه از آن غافل هستند.این گروهها به علت عدم شناخت کافی از قضایا وموارد وعدم پرداختن به لب مسائل وریشه یابی بعضی از چالش ها ونواقص در رابطه با عقب ماندگی ومحرومیت بعضی از اماکن در گوشه وکنار کشور راه سعادت خلق های ملت ایران رادر تجزیه جغرافیایی و از هم پاشیدن وحدت ایران می دانند.زیراکه فاقد راه و روش های علمی حل مسائل و قضایا هستند.بعضی چالشها و محرومیت ها ریشه در ساختار فرهنگی و بافت سنتی اقوام ایرانی وهمچنین عملکرد دولتها از زمان دولت قاجاریه تا پایان دوره منحوس پهلوی می باشد.که جمهوری اسلامی به بخش مهم و زیادی از آن مسائل پرداخته ومقداری هم باقی مانده ومحتاج وقت کافی است.

در منطقه خوزستان گروههایی به اصطلاح خلق عرب شعار تجزیه طلبی سر می دهند و تجزیه را به عنوان بهترین راه حل برای مردم عرب خوزستان می دانند،در صورتی که از سرگذشت این مردم در طول تاریخ بی خبرو نادان هستند.مردم این خطه قرنهاست که خود را جزء لاینفک ایران می دانند و در برابر حمله دشمنان وخطر از هم گسیختگی جغرافیایی سرزمین ایران شجاعانه مقاومت کردند.از زمان بوجود آمدن امپراطوری عثمانی وهجوم کشورهای استعماری غرب به خاورمیانه بعد از آن ،عربهای ایران در جنوب و جنوب غرب همچنان از تمامیت ارضی ایران دفاع ومقاومت کردند.از قرن 17 میلادی در برابر یورش های عثمانی ها ایستادگی کردند و از قرن 18 میلادی در برابر استعمار گران غربی دلاورانه جنگیدند وسرگذشت  مبارزات میرمهنا در سواحل جنوب در برابر ناوگانهای بیگانگان مانند پرتغالی ها،اسپانیائی ها و انگلیسی ها شاهدی موثق بر این مدعا است .وهمچنین در سال 1914 که نیروهای انگلیسی خاک خوزستان را اشغال  نمودند عشایر عرب به پیروی از فتاوای مراجع قیام به جهاد در برابر اشغالگران نمودند وآنان را متحمل شکست مفتضحانه ای کردند.درسال 1941 میلادی برابر شهریور 1320 ه.ق نیروهای متفقین برای کمک به شوروی در جنگ با آلمان در جنگ جهانی دوم ایران را اشغال نمودند.مردم خوزستان  و جنوب هرگز در برابر این اشغال تسلیم نشدندوبه مقاومت با اشغالگران پرداختند.و از وضع هرج و مرج خلاء قدرت حکومتی مرکزی واز هم پاشیدگی نیروهای رضاخان سوءاستفاده نکردند و بر تمامیت یکپارچگی ایران پایبند بودند.

بعد از اشغال ایران و استقرار نیروهای استعمار گر ، حوادثی در گوشه و کنار ایران رخ داد ازجمله درآذربایجان به سرکردگی پیشه وری به کمک و هدایت استالین اعمال تجزیه طلبانه رخ داد و همچنین در کردستان ومهاباد به سرکردگی قاضی محمد دولت کردی تجزیه طلب بوجود آمد ولی در جنوب برعکس،مناطق عرب نشین هرگز به این گونه تحرکات پاسخ مثبت ندادند وخود را به عنوان ایرانی و موظف به دفاع از استقلال ایران و تمامیت ارضی آن دانستند.و از فرصت پیش آمده هرگز سوء استفاده نکردند.

در دوران انقلاب اسلامی عربهای خوزستان به پیروی از حضرت امام خمینی (ره) و روحانیون مبارز خویش علیه نظام ستم شاهی قیام کردند و خودرا جزئی از انقلاب اسلامی تمام ایران دانستند و بعد از سقوط شاه و فروپاشی قوای رژیم پهلوی هرگز از خلاء قدرت سوء استفاده نکرده و هیچ وقت به فکر تجزیه طلبی نبودند.و همچنین در دوران جنگ تحمیلی و یورش همه جانبه ارتش مجهز عراق و برغم تبلیغات وسیع و گسترده رژیم عراق و به دفاع ا زخاک و میهن خود پرداختند و گول ترفندهای رژیم بعثی و استکبار جهانی را نخوردند و از حیثیت وکرامت خویش و نظام نوپای جمهوری اسلامی سرسختانه دفاع کردند.وامام (ره) بارها فرمودند که خوزستان دین خود را به اسلام  اداء کرد.

پس این حرکتها و گروههایی که دم از تجزیه طلبی و جدایی میزنند ،با کدامین پارادایم ها و ایدئولوزی می خواهند مردم را همراه خود سازند و به انحراف افکار عمومی بپردازند.

همه گروههای تجزیه طلب تعدادشان به یک درصد مردم عرب ایران نمی رسد .بنابراین بیشتر به یک بوق های تبلیغاتی و دکان های تجارت سیاسی می مانند تا جنبش های ریشه دار ، چرا که واقعاً اگر به دنبال دفاع از خلق عرب در ایران هستندوخواستار پیشرفت آنان وزدودن عقب ماندگی ها ومحرومیتها می باشند دم از تجزیه طلبی و فتنه نمی -زدند و به راحتی بوسیله گفتمان فرهنگی و در چاچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  به ایجاد موسسات مدنی قانونی می پرداختند و به مشکلات مردم رسیدگی می کردند.همین مردمی که سهم بسزایی در بوجود آمدن نظام جمهوری اسلامی داشتند و از پیشگامان تائید جمهوری اسلامی در همه پرسی و رفراندم بودند. و همچنین در چگونگی تدوین قانون اساسی نمایندگانی از مردم خوزستان حاضر بودند.

بنابراین این گروههایی که ادعای تجزیه طلبی یا خام و نادان هستند و از جریان ها و تاریخ مردم عرب خوزستان          بی خبرند و یا اینکه دست نشانده و مزدور جریانهای خارجی هستندکه هرچه اربابان آنها به خودشان می دهند آنرا اجرا می کنندوسعی در رضایت خاطر کشورهای استعماری و امپریالیسم دارند.همانا که اهداف امپریالیستی و صهیونیستی بمنظور شعله ور شدن منطقه خاور میانه و به چالش کشیدن اوضاع جهت تحقق خاور میانه بزرگ و آقایی رژیم پلید اسرائیل در منطقه اسلامی می باشد و چیز دیگری را در پی ندارد.

باشد که این گروهها به خود آیند و از خواب غفلت بیدار شوندو برای مردم و وطن خویش مثبت باشند .


نوشته شده توسط جابر علی احمد در دوشنبه 8 اسفند 1390
خوزستان ,
 نوشته های پیشین
+ اطلاعیه ی فعالان جامعه ی مدنی اهواز: ماموریت ویژه "سید صباح موسوی"
+ ماجرای گردهمایی که آبروی ضد انقلاب را برد
+ پوشیدن لباس دموکراسی توسط تروریست‌های الاحوازی
+ چرخش 180 درجه ای رو به دموکراسی تروریست های موسوم به الاحوازی
+ اعتراض نژادپرستان تجزیه‌طلب به تبعیض نژادی اپوزیسیون!
+ تروریست های دیروز، فعالان حقوق بشر امروز
+ کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب با احمد شهید ملاقات نمودند ؟ " قسمت دوم "
+ کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب با احمد شهید ملاقات نمودند ؟ " قسمت اول "
+ تحرکات گروه‌های موسوم به خلق عرب
+ هیاهویی برای حمایت از تروریست‌ها
+ فیلم اعترافات هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی به اقدام تروریستی
+ اتحاد منحوس بر ضد ایران
+ شیخ‌خزعل؛ جای خالی عقلانیت سیاسی در رؤیای تجزیه‌طلبی
+ نسخه پیچی از نوع انگلیسی برای قومیت عرب
+ انتقادات شدید از سفر العریفی به مصر/ فرافکنی به سبک شیخ وهابی سعودی

صفحات :

خوز بلاگ آماده انتشار مطالب شماست

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت برای خوز بلاگ محفوظ می باشد